Reklamácie

PHOBOS spol. s r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice
Reklamačný poriadok

platný od 1.1.2014

Predávajúci:

Phobos spol. s r.o.

Južná trieda 78, 040 01 Košice

IČO: 31655050 DIČ: 2020485753 IČ DPH: SK2020485753

zápis v registri: Okresný súd KE1, vložka číslo 1660/V

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený.
  • Názov a adresa prevádzky: PHOBOS spol. s r.o., Južná trieda 78,  040 01 Košice
  • Reklamácie vybavuje:
   • Matej Nagy - tel.č.055/ 6323037
   • Slavomír Psota - tel. č. 055/6323037
 3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok) a riadne vyplnený záručný list s výrobným číslom zariadenia. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť aj bez reklamačného listu len v tom prípade, ak na doklade o nákupe má uvedené výrobné číslo alebo iným spôsobom vie dokázať, že doklad patrí k reklamovanému zariadeniu.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú pri preprave tovaru k zákazníkovi ak nie je prepravcom práve predávajúci.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli zákazníkovi vopred oznámené a kvôli, ktorým sa zariadenie predávalo so zľavou.
 6. Zákazník je povinný urobiť prehliadku celého zariadenia čo najskôr po jeho prevzatí a nahlásiť prípadné viditeľné vady alebo nekompletnosť zariadenia. Ak tak neučiní, môže si uplatniť nároky z vád alebo nekompletnosti zariadenia len keď preukáže, že tieto vady alebo nekompletnosť boli už v dobe prevzatia tovaru.
 7. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií.
 8. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.
 9. Cenník opráv:
  • Všetky právom uplatnené záručné opravy sú zdarma.
  • Zistenie závady a určenie rozsahu poškodenia s výpočtom ceny opravy je zdarma.
  • Pri mimozáručných opravách je účtovaná hodinová sadzba vo výške 15 € s DPH za každú započatú hodinu.

Druhy reklamácií a ich vybavenie:

Záručná reklamácia:

 • Predávajúci poskytuje na produkty záruku uvedenú na záručnom liste min. však 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
 • Záručná reklamácia sa vybaví v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, predávajúci zoberie vadný výrobok späť a vydá nový výrobok prípadne vráti kúpnu cenu.
 • Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má a ako je uvedené v návode na obsluhu.
 • Podmienkou k vráteniu kúpnej ceny alebo výmeny zariadenia za nový je vrátenie reklamovaného zariadenia v kompletnom stave a originál balení. Ak nebude zariadenie vrátené v kompletnom stave, predávajúci má právo vymeniť len tie časti zariadenia, ktoré boli vrátené.
 • Pri zariadeniach, ktoré vyžadujú odbornú montáž, je zákazník povinný pri reklamácii predložiť aj potvrdenie (doklad, záručný list) o odbornej montáži. Predávajúci akceptuje len montáže vykonané v odporúčaných montážnych strediskách alebo v strediskách, ktoré vlastnia licenciu na montáž takýchto zariadení.
 • Predávajúci pri vrátení kúpnej ceny za reklamované zariadenie, vráti len tú čiastku, ktorá je uvedená na doklade o kúpe. 

Reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

 • Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.